Du er her:

articleimage

En betjent skriver en parkeringsbot

Klage på tilleggsavgift eller parkeringsgebyr

Når det gjelder det som ofte omtales som parkeringsbot skiller vi på det i en todeling. En enkel deling på hvordan vi skriver gebyr/avgift er at om du ikke betaler for parkeringen eller kommer etter tiden er gått ut skriver vi en tilleggsavgift. Den er på 300 kroner. Alle andre "bøter" vi skriver kommer inn under parkeringsgebyr. De er på 500 kroner.

Klage
Hvis man mener at en ileggelse er ulovlig kan man klage. Hvis man mener at ileggelsen er urimelig kan man søke om ettergivelse. Dette kan skje i brev, e-post, fax eller på klageskjema. Vårt svar sendes skriftlig, derfor må fullstendig postadresse oppgis.

Ufullstendige klager, hvor det ikke er mulig å identifisere ileggelsen, vil ikke behandles. Klager som ikke inneholder klagers postadresse, må påregne lengre behandlingstid enn normalt. Det er også viktig å oppgi vitner eller dokumentasjon som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Klikk her for digitalt klageskjema.

Betalingsfrist
Betalingsfristen på 3 uker gjelder selv om klage er innsendt, se Parkeringsforskriften § 15. Nærmere om klagerett og fremgangsmåte i parkeringsforskriften §§ 19 og 20a.

Anke
Hvis man ikke får medhold i klagen blir det informert i vårt svarbrev om ankemulighetene. Saker som gjelder offentligrettslige ileggelser (parkeringsgebyr og tilleggsavgift) behandles av tingretten,.

Rettsavgjørelser
De fleste ankesaker blir avsluttet etter avgjørelse i tingretten. Noen saker blir også brakt videre til lagmannsretten, og et fåtall saker som gjelder parkering har vært behandlet i høyesterett. Disse avgjørelsene danner grunnlag for både den daglige håndhevingen og klagebehandlingen.

Norpark har samlet endel rettsavgjørelser som gjelder gebyr og andre offentligrettslige ileggelser.

5 GODE RÅD TIL DEG SOM VIL KLAGE
·  Husk klagefristen på 3 uker
·  Klagen må fremsettes skriftlig
·  Husk navn, adresse og saksnummer
·  Husk å begrunne klagen, og send med dokumentasjon
·  Husk å betale ileggelsen innen 3 uker, selv om du klager

Klager som kan føre frem:
·  Dersom vilkårene for å ilegge gebyr, tilleggsavgift eller foreta inntauing ikke er tilstede.
·  Det ble foretatt av- eller pålessing, av- eller påstigning. (Gjelder ikke stanseforbud.)
·  Kjøretøyet var stjålet og tyveriet er meldt til politiet.
·  Det var teknisk feil på automat/parkometer.
·  Motorhavari.
·  Kjøretøyet var registrert på annen eier ved tidspunktet for ileggelsen.

Klager som ikke fører frem:
·  Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert.
·  Bilfører var uoppmerksom.
·  Det var ingen andre steder å parkere.
·  Stansen varte i kun kort tid.
·  Bilfører måtte veksle penger.
·  Kjøretøyet stod ikke i veien for noen.
·  Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale.