Du er her:

Fettavskillere

Produserer din bedrift fettholdig avløpsvann?

Bystyret har vedtatt Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller. Alle virksomheter som slipper ut fettholdig avløpsvann vil bli pålagt å installere og drifte fettavskiller i henhold til angitte kriterier. Påslipp av fettholdig avløpsvann til det kommunale avløpsnettet er søknadspliktig og skal godkjennes av Byteknikk. Søknadsplikten gjelder nye virksomheter, eksisterende virksomheter som ikke har tillatelse og ved vesentlig endring av påslipp.

Hvorfor kreves fettavskiller?

Fett i avløpsvann skaper problemer i kommunens avløpsledning, pumper og renseanlegg. I avløpsnettet størkner og danner fettet propper og avleiringer, blant annet som et resultat av lavere temperaturer i ledningsnettet enn på kjøkkenet. Fettet har klebrige egenskaper, og fester seg til ledningsnettet sammen med sedimenter og andre partikler. Avleiringene kan forårsake tilbakeslag i toaletter, oversvømmelse i kjellere, kloakklukt og rotteproblemer.

Fettet kan samle seg i pumpestasjoner og renseanlegg, og forårsake driftsproblemer og økt behov for rengjøring. Dette vil igjen føre til høye kostnader og dårlig arbeidsmiljø for kommunens ansatte. Utslipp av fettholdig avløpsvann fører også til forurensning av miljøet ved forhøyet oksygenforbruk i vassdrag og havområder, som følge av begroing og algevekst.