Du er her:

De vanligste spørsmålene

Parkering er ikke alltid like enkelt. Her har vi samlet de spørsmålene vi får oftest.


Kan jeg la en lift stå i gata når jeg maler?

Av hensyn til blinde og andre myke trafikanter, skal lift normalt ikke plasseres på fortau, i gågater eller på gang-sykkelveier.

Bruk av offentlig gategrunn til anleggsvirksomhet krever tillatelse fra kommunen. Som offentlig gategrunn regnes all grunn regulert til offentlige trafikkområder, herunder veg, fortau, parkeringsareal, plass mv- som drives og / eller vedlikeholdes av Bodø Kommune. Eventuell tillatelse til bruk av gategrunn gis gjennom godkjenning av arbeidsvarslingsplan, samt egen leieavtale mellom leietaker og Bodø Kommune, Byteknikk.

Det stilles krav om at ulempene for den øvrige ferdsel blir minst mulig, og at fotgjengere og svaksynte kan passere trygt.


Kan jeg la en container stå på gata?

Av hensyn til blinde og andre myke trafikanter, skal container normalt ikke settes på fortau, i gågater eller på gang-sykkelveier.

Bruk av offentlig gategrunn til anleggsvirksomhet krever tillatelse fra kommunen. Som offentlig gategrunn regnes all grunn regulert til offentlige trafikkområder, herunder veg, fortau, parkeringsareal, plass mv- som drives og / eller vedlikeholdes av Bodø Kommune. Eventuell tillatelse til bruk av gategrunn gis gjennom godkjenning av arbeidsvarslingsplan, samt egen leieavtale mellom leietaker og Bodø Kommune, Byteknikk.

Det stilles krav om at ulempene for den øvrige ferdsel blir minst mulig, og at fotgjengere og svaksynte kan passere trygt.

  • Container må ikke hindre sikt av hensyn til alle trafikanter, passasje minimum 1,5 m.
  • Container skal sikres og varsles i likhet med vanlig arbeidsvarsling.
  • Container må være konstruert i henhold til brannvernloven, og tilhørende forskrifter.

Noen har lånt bilen min, og har fått parkeringsgebyr. Hvem er ansvarlig for betaling av dette gebyret?
Parkeringsforskriften sier at fører og eier av bilen er «solidarisk ansvarlig» for betaling av gebyret.
Det betyr at hvis den som lånte bilen din  ikke betaler parkeringsgebyret, så blir du som bileier ansvarlig for betalingen.


Noen har parkert på min eiendom og jeg vil ha den bilen bort.
Tidligere var borttauing det vanligste virkemiddelet ved ulovlig parkering på private områder. Men i de tilfellet der parkeringsenheten blir forespurt om å medvirke må vi først vurdere lovligheten og nødvendigheten av tauingen.

For at vi skal tilkalle tauebil må det fylles ut søknad om fjerning av kjøretøy. Søk elektronisk her.

Dette er tidkrevende, og slike henvendelser må ofte prioriteres lavt. Bilen kan også være kjørt før tauebilen ankommer, og da må oppdragsgiveren (grunneier el.l.) betale for fremmøte av tauebilen.


Bilen min er blitt borttauet.
Borttauing er ikke en "straff", men benyttes ved innesperringer eller når feilparkering hindrer snørydding el.l. som er varslet med skilt. Men hvis bilen hindrer brøyting kan den bli fjernet uten varsel.

Skilt som regulerer parkering trer i kraft så snart de er satt opp. For biler som allerede står på stedet gjelder det en regel som er ukjent for mange:

Parkeringsforskriften § 12: "Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er oppsatt, må fører/eier av kjøretøyet rette seg etter de nye bestemmelsene."

Hvis man skal reise bort bør man ha avtale med noen som kan flytte bilen hvis det settes ut slike skilt, ellers risikerer man at den blir tauet bort.


Er det tillatt å parkere utenfor asfaltkanten eller i grøfta hvis det er satt opp skilt med ”parkering forbudt”?
Nei. Forbudet gjelder på hele ”vegens konstruksjon”, og gjelder derfor også på vegskulder og i grøfta.


Kan man få gebyr hvis parkeringsskiltet blir satt opp etter at man har parkert?
Ja, man kan faktisk få det. Senest 24 timer etter at et parkerings-regulerende skilt er satt opp, må fører/eier i et slikt tilfelle rette seg etter de nye bestemmelsene. I praksis betyr det at man må sjekke etter nye skilt en gang i døgnet.


Hva er et soneparkeringsskilt?
Det er et skilt som angir grense for en sone (et område) hvor det gjelder spesielle parkeringsbestemmelser. Skiltet er plassert ved alle lovlige innkjøringsveger, og gjelder til det blir opphevet av et skilt ”slutt på parkeringssone”.  Det er derfor ikke satt opp skilt på de enkelte gatestrekningene innenfor sonen.


Hvor nært et vegkryss kan man parkere?
Det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkryss.
Det er viktig å merke seg at avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller vegkanten begynner å runde.


Er det forbudt å parkere på forkjørsveg?
På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km/t er det forbudt å parkere på kjørebanen. Hvis fartsgrensen er 50 (eller lavere) er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsveg.


Er en bil parkert når føreren sitter i bilen?
Ja. Definisjonen på ”parkering” er: ”Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing”.


Hvor lenge kan en bil stå på en offentlig vei?
Det er ingen tidsbegrensning i loven hvis bilen ikke står i strid med noen skilt på stedet. Imidlertid er det ikke tillatt å parkere slik at bilen er til hinder for snøbrøyting eller annet arbeid på veien. Biler som står langtidsparkert vil normalt bli til hinder for snøbrøyting om vinteren, og må derfor flyttes hvis de blir innebrøytet. Uregistrerte biler kan maksimalt stå i 14 dager på offentlig veiområde.


Gjelder trafikkskiltene hele døgnet?
Ja, hvis det ikke er underskilt med tidsbegrensning på skiltet. På alle kommunale parkeringsplasser i Bodø er det avgiftsparkering kl.0800-kl.1600 på ukedager og kl.0800-kl.1500 på lørdager, og disse klokkeslettene står på trafikkskiltene. De fleste andre skilt gjelder hele døgnet, for eksempel parkeringsforbud og reserverte plasser for forflytningshemmede.


Hvor nært en bussholdeplass kan man parkere?
Det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for bussholdeplass. Det er imidlertid tillatt med av- eller påstigning når den ikke er til hinder for bussen. Av- og pålessing av varer er ikke tillatt på en bussholdeplass.


Kan man gå inn i en butikk for å veksle hvis man har parkert på avgiftsplass og mangler mynter til å kjøpe parkeringsbillett?
Nei. Loven er veldig streng på dette området, og det gis ikke rom til veksling. Betaling av parkeringsavgift skal skje ”umiddelbart” i følge lovteksten. Man må ha med seg mynter hvis man kjører inn i et område med avgiftsparkering, og har tenkt å kjøpe parkeringsbillett. Blir imidlertid en av trafikkbetjentene gjort oppmerksom på at bilfører er og veksler mynter, før tilleggsavgiften er utskrevet, vil det bli gitt en rimelig frist til å ordne dette. Husk at det også er mulig å betale med mobiltelefonen og kredittkort.


Hvor langt gjelder et parkeringsskilt?
I utgangspunktet gjelder skiltet i kjøreretningen fra der det er satt opp og fram til nærmeste vegkryss. Skiltet kan bli opphevet av andre skilt på den samme vegstrekningen.


Hvis man kjøper en parkeringsbillett på en automat – kan man da bruke samme billetten andre plasser i byen?
Har du kjøpt billett på en kommunal parkeringsautomat kan du bruke billetten på alle offentlige plasser innen den samme sonen. I Bodø er det nå to avgiftssoner. En billett som er kjøpt i den «billige» sonen (sone 2) kan ikke benyttes i den «dyre» sonen (sone 1), men billett kjøpt i sone 1 kan også benyttes i sone 2.

Priser som gjelder fra 01.01.2017

Sone 1:
kr. 24,- for første time, kr. 29,- for andre time, kr. 37,- for tredje og påfølgende timer.
Avgift kl.0800-1600 mandag - fredag (0800-1500 på lørdager).

Sone 2:
Kr. 16,- pr. time
Månedskort: kr. 630,-
Halvårskort: kr. 3150,-
Årskort: kr. 5250,-.
Avgift kl.0900-1500 mandag-lørdag.

Beboere i sone 2 uten parkeringsmulighet på egen tomt kan søke om årskort til kr. 2500,-.

Husk at ingen billetter kjøpt på kommunens automater kan benyttes på private parkeringsplasser.


Hvor nært et gangfelt er det lov å parkere?
Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt. Det er tillatt å parkere/stanse rett etter et gangfelt (i kjøreretningen).