Meny

Du er her:

Øvrige bestemmelser

SPESIELLE BESTEMMELSER

Veg

Minste tillatte asfalterte vegbredde for offentlig kjøreveg er fem meter. I tillegg skal det være 2x0,25 meter skuldre mot kantstein, eller 2x0,5 meter skuldre mot åpen grøft. Videre skal det være minimum 2x1,5 meter fri avstand fra ytre skulderkant for grøfteprofil, fyllingsfot, snø-opplag, etc.

Avkjørsler

Ved etablering av ny avkjørsel eller utvidet/endret bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal veg, stilles det krav om søknad til Bodø kommune, med mindre avkjørsel er inntatt og avklart i reguleringsplan.

For tekniske krav til utforming i private avkjørsler vises det til Statens vegvesens håndbok N100 – Veg- og gateutforming.

Dersom krav til frisikt berører naboeiendom, kreves det nabosamtykke.

Det skal være fem meter nedsenket kantstein i avkjørsler til private boliger. Kantsteinen skrås ytterligere en meter ut til hver side opp til prosjektert kantsteinhøyde for fortauet.

Garasjeanlegg

Det vises til normtegning nr. 7.6.

1. Garasje mot veg:

Garasjen plasseres med minimum fem meters avstand fra garasjeport til tomtegrense/gjerdelinje mot veg. Plassen foran garasjen er biloppstillingsplass.

2. Garasje langsgående veg:

Garasjen plasseres med minimum en meters avstand fra vegg til tomtegrense/gjerdelinje mot veg. Det skal være minimum seks meters manøvreringsplass foran garasjeporten. Sikringsgjerde fra garasjehjørne med minst 3,0 meters lengde vurderes oppsatt dersom tilhørende veg har hastighet 50 km/t eller høyere.

3. Overdekket biloppstillingsplass (carport) mot veg:

Carporten plasseres med minimum en meters avstand fra overdekning til tomtegrense/gjerdelinje mot veg. Sideveggene skal være åpne minimum tre meter fra forkant overdekning for å få frisikt på vegen under utkjøring.

Frisikt

I areal med krav til sikt som kryss, avkjørsler, etc. skal sikttrekant etableres. Krav til fri sikt er nedfelt i gjeldende kommunedelplan, gjeldende reguleringsplan, eller Statens vegvesens håndbok N100 – Veg- og gateutforming.

Trær og busker skal ikke hindre sikt til skilt. Greiner og kvister må ikke henger lavere enn minimum fire meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve vegbanen skal ikke være lavere enn minimum 4,7 meter.

Fri høyde ved gatelys er normalt åtte meter i 1,5 meter til hver side av gatelyset. Dette kan i samråd med Byteknikk tilpasses høyden av gatelyset.

Støyskjerming

Det vises til Statens vegvesens håndbok N200 - Vegbygging.

Kantstein

Det vises til Statens vegvesens håndbok N100 – Veg- og gateutforming, NS 3420-KD2.2-KD2.3 og NS-EN 206-1.

I Bodø kommune skal det ved nyanlegg og rehabilitering av veger i sentrum benyttes lys grå 300x310 mm platekantstein av granitt, prikkmeislet med avrundet kant. For øvrig brukes prikkmeislet 120x250 mm kantstein av granitt, med faset kant på 2x2 cm.

Granittstein settes i jordfuktig betong av kvalitet B20 eller bedre. Betongen armeres med ett kamstål på diameter 10 mm.

Høyde fra topp vegdekke til topp kantstein ved to lag asfalt:

  • Bussholdeplasser; H = 16-18 cm (avhengig av teknisk utforming)
  • Avvisende; H = 13 cm
  • Nedsenket for fotgjengere; H = 2 cm
  • Nedsenket for innkjøring; H = 4 cm

KABELANLEGG OG FJERNVARME

Der det skal legges fjernvarmerør, kabler eller trekkrør skal det utarbeides planer for dette i henhold til Kommunalteknisk norm. Rørene skal merkes med eiers navn, eventuelt ved hjelp av leggebånd.

Kabeletatene er ansvarlig for at deres behov for nye traseer eller opprusting av eldre traseer samkjøres med kommunens ledningsprogram, slik at det legges trekke/fjernvarmerør når kommunen fornyer eller bygger nye vann- veg- og avløpsanlegg. Ved legging av kabler, trekkerør, og fjernvarmerør er det samme krav til masser som for vann- og avløpsanlegg.

All infrastruktur i kommunal veg skal måles inn og meldes til Byteknikk. For krav til innmåling vises det til Retningslinjer for innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune og Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg.

Det gis i utgangspunktet ikke gravetillatelse i nye veger eller reasfalterte veger første fem år.

Bodø kommunes Retningslinjer for gravearbeider i offentlig veg skal følges.