Meny

Du er her:

Vegbygging

Veger som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold, skal oppbygges i henhold til Statens vegvesens håndbok N200 – Vegbygging og Statens vegvesens håndbok N100 – Veg og gateutforming.

Før oppbygging av vegens overbygning kan starte, må eventuelt vann, avløp, kabler og fjernvarme legges. Ved graving av grøfter for ledninger skal det i grøftesonen opp til traubunnen gjenfylles med masser som er av en slik kvalitet at de hindrer frostgjennomgang. Før dette gjøres må ledningssonens krav være tilfredsstilt i henhold til kapittel fire i denne norm. Tildekte grøfter og andre gravearbeider i kommunal veg må holdes ved like inntil det blir asfaltert.

SPESIELLE BESTEMMELSER

Drenering

Det skal fortrinnsvis benyttes lukket drenering i alle veger.

Dypdrenering for veg må etableres der det er fare for at grunnvannstanden kommer opp i forsterkningslaget.

Avkjørsler og stikkrenner

Eventuelle stikkrenner gjennom avkjørsler må ha minimum innvendig diameter på 200 mm. Stikkrenner skal måles inn og sendes til Byteknikk.

Vann- og avløpsledninger

Ved legging av vann- og avløpsledninger i veg vises det til kapittel fire i denne norm.

Vegdekker

Alle veger som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold skal belegges med to lag bituminøst dekke, belegningsstein, betongheller, granitt, etc. Type dekke avklares med Byteknikk.

Gjerder/Forstøtningsmurer

Der utbyggingen er i nærheten av jernbane eller andre risikoområder som stup, rasfarlige områder, skråninger, etc. skal sikkerhetsgjerde settes opp.

Forstøtningsmurer bør benyttes i forbindelse med vegskjæringer og fyllinger. Dette må imidlertid skje i samråd med Byteknikk.

Det vises forøvrig til Statens vegvesens håndbok V220 – Geoteknikk i vegbygging kapittel 9 Støttemurer og landkar.

Utførelse av tiltak må være i henhold til Plan- og bygningsloven.

Tegninger og statiske beregninger må innleveres til Byteknikk for godkjenning.

Ved forstøtningsmurer for veg, skal fast dekke mellom forstøtningsmur og vegkant vurderes.

Trafikkskilt

Det vises til Statens vegvesens håndbok N300 - Trafikkskilt og NS 3041.

Trafikkskilt skal monteres og bekostes av utbygger etter godkjent skiltplan. Utbygger har ansvar for slik godkjennelse. Skiltplan skal være i samsvar med Statens vegvesens skiltnormal.