Meny

VA - materiell

Bruk av andre materialer enn de som omtales nedenfor må godkjennes av Byteknikk i hvert enkelt tilfelle. Alt VA- materiell som benyttes skal være i henhold til Norsk Standard. Det stilles store krav til forsiktighet ved transport og håndtering av VA-materiell og det forutsettes at utførende personell er kjent med disse kravene. VA-rør skal holde tett i hele sin levetid (minimum 100 år) og tåle de belastninger som det blir utsatt for. Rørmaterialet skal være motstandsdyktig mot eventuelle aggressive stoffer i grunnen eller i avløpsvannet, på en slik måte at rørmaterialets hydrauliske og styrkemessige egenskaper ikke svekkes.

KUMMER

Det vises til NS 3139; Kummer av betong, VA/Miljø- blad nr. 1-PTV; Kum med

prefabrikkert bunn, VA/Miljø- blad nr. 9-UT; Rørgjennomføring i betongkum, VA/Miljø- blad nr. 31-DT; Sikkerhet i kummer samt normtegning nr. 7.2 endekum.

 • Hovedsakelig skal det benyttes prefabrikkerte kummer.
 • Kummene skal være i henhold til leverandørens spesifikasjoner.
 • Høyden over kjeglen/topplaten tillates justert med justerings-ring med maks. høyde 300 mm. Det skal kun benyttes en justerings-ring.
 • Ved kum-diameter 1000 mm eller mer skal støtte-ring alltid benyttes.
 • Rørgjennomføringer i kum-vegg skal kjerne-bores, og systempakninger (IG- system som beskrevet i NS 3139) skal benyttes.
 • I jordbruksareal skal kummer plasseres i grensene så langt det er mulig.
 • For om-fylling og komprimering rundt kummer gjelder samme prosedyre som for rør.

Vannkummer spesielt

 • På vannledning skal det være kum på følgende steder:
 • I alle høydepunkter skal det være kum med lufting.
 • I endepunkter og i typiske lavpunkter skal det være spylekum med inspeksjonskum.
 • Ved avgreninger av ledninger med diameter 63 mm og større (gjelder ikke enkle stikk og avgreninger til sprinkleranlegg).
 • Ved dimensjonsovergang fra og med diameter 100 mm og større.
 • Vannkummer skal være av betong og ha minimum diameter 1400 mm. Der det benyttes armatur med diameter større enn 150 mm skal det være minimum 1600 mm kum-diameter. Plastkummer kan vurderes, men dette må avklares med Byteknikk.
 • Luftekummer skal ha en diameter på minimum 1000 mm.
 • Kummene avsluttes med topplate med eksentrisk mannhull direkte på kumringene.
 • På store kummer skal det bores hull i topplaten for hver sluse slik at disse kan betjenes fra marknivå. Lokk, ramme og eventuelt spindelforlenger monteres for hver sluse.
 • Så langt som mulig skal kombiarmatur brukes i vannkummer.
 • Armatur skal forankres til prefabrikkerte konsoller. Armatur og konsoll skal være tilpasset hverandre. Konsollen skal være innstøpt i prefabrikkert kumbunn eller festet på annen måte. Katodisk beskyttelse av armatur må i enkelte tilfeller vurderes.
 • Drenering fra kum utstyrt med ventilkryss eller ventil T-rør skal være minimum diameter 160 mm og maksimum diameter 200 mm. For spylekummer skal dreneringen ha samme dimensjon som vannledning. Drenering bør ikke slippes i pukkgrøft, men føres til åpne eller lukkede overvanns-kanaler/rør.
 • Det skal ikke være mulig med trekk (skorsteinseffekt) fra drenering/avløp og inn i kummen. Dette må forhindres med dykket drenering eller lignende, dog ikke slik at det oppstår is-problemer i dreneringsledningen.
 • I høybrekk skal det på ledning i kum være både manuell og automatisk lufteventil.
 • Varmeovn må monteres i vannmålerkummer.
 • Det skal være brannvannuttak i alle vannkummer (det vises til avsnitt for Ventiler/Brannventiler under kapittel 4.5.4).

Avløpskummer spesielt

 • På avløpsledninger skal det monteres kum følgende steder:
 • Endepunkt.
 • Større knekkpunkt/retningsendringer.
 • Større avgreninger på hovedledninger.
 • Dimensjons- og materialoverganger.
 • På begge sider ved kryssing av jernbanelinje og/eller viktige veger.
 • Normalt skal det være maksimalt 60 meter mellom avløpskummer. Krav om større avstand skal særskilt godkjennes av Byteknikk.
 • Minikummer skal være minimum 400 mm i diameter og bør ikke være dypere enn to meter. Maksimal dybde for minikummer er 2,5 meter, men denne dybden må avtales særskilt med Byteknikk (prinsippløsning for ende-/mini-kum på vannledninger er vist i Bodø kommunes normtegning nr. 7.2).
 • Minikummer kan brukes der forholdene ligger til rette for det. Det skal ikke brukes to minikummer etter hverandre på samme ledning. Det tillates ikke mini-kum ved større avgreninger og kryssende ledninger.
 • Omløpskummer for spillvann skal ha minimum diameter på 1200 mm. Kummene skal ha skyvespjeldventiler med nøkkeltopp. Spindelforlenger må monteres der dette er hensiktsmessig.
 • Minste tillatte diameter for nedstignings-kum er 1000 mm.
 • Stige må monteres over sideløpene.

SANDFANG

Sandfang er en enkel mekanisk renseprosess. Alle sandfang er å regne som et avløpsrensesystem og skal meldes inn til Bodø kommune. Sandfangene skal tømmes jevnlig og slammet er å regne som farlig avfall. Slammet inneholder miljøgifter som tungmetallene Pb, Cu, Zn, Cd, Hg, etc. samt organiske mikroforurensinger som PAH, PCB, etc.

 • Hulltaking i sandfang-kum for innføring av drens- og overvannsledninger etc. skal utføres som kjerneboring. Leverandørens pakningssystem for aktuell rør-type brukes.
 • Maks tillatt av-vinkling på bend i forbindelse med tilkobling av sandfang (se pkt 4.5.4 - Rørdeler/skjøting av rør).
 • Overflatevann skal ledes via sandfang før tilkobling til overvannsledning.
 • Sandfang med diameter 1000 mm, skal ha minimum 1000 mm høyde fra utløp dykker og ned til bunn. Det skal være minimum 1300 mm høyde fra topp dykker og opp til lokk/rist. Sandfang med diameter 650 mm, kan vurderes brukt i spesielle tilfeller. Krav til høyder er de samme som for sandfang med diameter 1000 mm.
 • Plassering av sandfang vurderes etter helning og utforming på terrenget samt utforming av veg og vegkryss. Andre relevante forhold må også vurderes.
 • Bekker og andre naturlige vannveger skal i utgangspunktet ikke berøres. Dersom dette allikevel er nødvendig skal:
 • Alle bekkeinntak som er tilknyttet ledningsanlegg føres gjennom sandfang.
 • Ved små bekker kan det monteres utvidet sandfang med kuppelrist.
 • For lokk, rister og rammer, vises det til kapittel 4.5.3.

Det stilles følgende krav til trafikkareal for hvert sandfang

 • Sandfang diameter 1000 mm:
 • Maksimalt 500 m2 trafikkareal.
 • Sandfang diameter 650 mm:
 • Benyttes bare i spesielle tilfeller, for eksempel i begrensede områder med maksimalt 200 m2 trafikkareal.

Felles krav for begge typer sandfang

 • Sandfang skal være utført med dykker på minimum diameter 150 mm.
 • Ledning fra sluk til sandfang skal ha diameter 160 mm.
 • Ledning fra sandfang til hoved-avløp skal ha minimum diameter 160 mm.
 • Bunn innløpsrør skal være maksimalt 10 cm høyere enn bunn utløp.
 • I boliggater og bystrøk skal normalt ikke sandfang benyttes som sluk. Det skal da benyttes bi-sluk.

LOKK, RAMMER, RISTER OG SLUKER

Det vises til VA/Miljø- blad nr. 32-UT.

Krav til kumlokk

Det vises til NS-EN 124, NS-EN 1561 og NS-EN 1563.

 • De skal være låsbare.
 • Merket med Bodøs kommunevåpen.
 • Lokk til vannkummer merkes med V.
 • Dimensjonert for 40 tonns last.
 • Tette/åpne spetthull sikret slik at de ikke kan åpnes av barn og uvedkommende samt utført med slite-/dempe-/tette-ring.

Krav til rammer

Det vises til NS-EN 124, NS-EN 1561 og NS-EN 1563.

 • Rammer skal være flytende.
 • Utføres med slite-/dempe-/tette-ring.

Krav til rister

Det vises til NS-EN 124, NS-EN 1561 og NS-EN 1563.

 • Rister skal være sikret med lås slik at de ikke kan åpnes av barn og andre uvedkommende.
 • Utenfor veg skal det brukes kuppelrist.
 • I veg og fortau skal det brukes flat rist.
 • Mot kantstein skal det benyttes firkantet rist.

Krav til sluker

 • Mini-kum av betong og plast tillates brukt til sluk.
 • Kjeftsluk tillates ikke brukt.
 • Alle sluker skal tilknyttes sandfang.
 • Langs kantsteinslinjen skal det normalt benyttes bi-sluk.
 • Bi-sluk skal ha firkantet ramme og rist som plasseres inntil kantsteinen.
 • Stigerøret skal ha minimum diameter 400 mm. Minimum slukhøyde 1 meter

ØVRIG VANNVERKSMATERIELL

Ved prosjektering av ledninger for ordinære vann- og avløpsanlegg, er valg av rørmateriell en viktig forutsetning for å lykkes. VA/Miljø- blad nr. 30-PT er i så måte et godt hjelpemiddel, for å unngå feil ved valg av rørmateriale.

Rør

Kronemerket: Godkjenningsmerket anbefales som krav.

Snøkrystall: Anbefales som krav på alle rør som skal brukes ved lave temperaturer.

 • PE-rør i henhold til NS-EN 12201 og VA/Miljø- blad nr. 11-PT for kravspesifikasjoner.
 • Sikkerhetsfaktor 1,6. Laveste tillatte trykklasse er PN 12,5.
 • For sveising av PE-rør; se kapittel 4.5 i VA/Miljø- blad nr. 11-PT.
 • Skal ha sort farge.
 • Minste SDR-verdi skal være 11.
 • PVC-U trykkrør i henhold til NS-EN ISO 1452 og VA/Miljø- blad nr. 10-PT for kravspesifikasjoner.
 • Laveste tillatte trykklasse er PN 12,5.
 • Rør skal være av grå-blå farge. Laveste SDR verdi er 21.
 • Duktile støpjernrør i henhold til NS-EN 545, NS-EN 1563 og NS-EN 1561.
 • Innvendig sementmørtelforing av typen High Alumna Cement eller en PFA sement. Sementmørtelforingen skal være utført etter ISO 4179
 • Utvendig metallisk zink påført varmt-flytende etter ISO 8179. Beleggtykkelse minimum 200g/m2.
 • Varmt-flytende bitumen påføres utenpå zinkbelegget etter DIN 30674, teil 4 eller tilsvarende. 
 • Pakninger type Tyton, Henco eller Express. Pakningsmateriellet skal være syntetisk gummi EPDM eller tilsvarende kvalitet for drikkevann.
 • PVC-U avløpsrør i henhold til NS-EN 1401-1. Det vises til VA/Miljø- blad nr. 10-PT for kravspesifikasjoner.

SDR-verdi skal oppgis på alle typer trykkrør.

Ventiler/Brannventiler

 • Det skal benyttes sluseventiler belagt med minimum 250 my varmepålagt epoxybelegg og med glatt gjennomløp. Ventilene skal være høyrelukkende med nøkkeltopp og ikke stigende spindel. Motorstyring skal vurderes i det enkelte tilfelle.
 • Alle avgreininger med diameter 63 mm eller større skal ha ventil.
 • Bakkekraner nedgravd i veg skal ha påmontert spindelforlenger som avsluttes i mannhullsring med høyde 500 mm. Mannhulls-ringen skal ha vanlig kumlokk og skal settes på en pukkpute.
 • Bakkekraner utenfor veg avsluttes med spindelforlenger på bakkenivå.
 • Ved avgrening i vannkum skal det benyttes ventilkryss/T med brannventilavstikker og serviceventiler av typen kuleventil. Kuleventilene skal være godkjent for ned-graving. Ventilene skal plugges.
 • Brannventil skal være stengbar.

Det vises til normtegning nr. 7.2, 7.3 og VA/miljø- blad nr. 47-PTV pkt. 4.3.

Rørdeler/skjøting av rør

 • Bend, muffer etc. skal være i henhold til rørleverandørens spesifikasjon.
 • Leddet forbindelse på vannrør skal være maksimalt 500 mm utenfor kum-vegg. Det vises til VA/miljø- blad nr. 1-PTV pkt. 4.5.

Pakninger

 • Pakningene skal være utført av armert aldringsbestandig gummi og i henhold til leverandørens spesifikasjoner.

Bolter

 • Boltene skal være varmgalvaniserte mutterskruer.
 • I spesielle tilfeller kan det bli krevd bolter og muttere i syrefast materiale.
 • Boltene skal ikke være lengre enn at det er full mutter når delene er sammenkoblet.

ØVRIG AVLØPSMATERIELL

Rør

Kronemerket: Godkjenningsmerket anbefales som krav.

Snøkrystall: Anbefales som krav på alle rør som skal brukes ved lave temperaturer.

 • Spillvann og fellesledninger:
 • PVC (rødbrun) SN-8. Det vises til NS-EN 1401.
 • Betongrør med IG-system. Det vises til NS 3121.
 • Ø>400 mm: Kan benyttes PP-rør (rødbrun) SN-8 med dobbel vegg. Det vises til NS-EN 13476.
 • PP-rør (rødbrun) SN-8. Det vises til NS-EN 1852.
 • Overvannsledninger:
 • PVC (sort) SN-8. Det vises til NS-EN 1401.
 • Betongrør med IG-system. Det vises til NS 3121.
 • Ø>400 mm: Kan benyttes PP-rør (sort) SN-8 med dobbel vegg. Det vises til NS-EN 13476.
 • PP-rør (sort) SN-8. Det vises til NS-EN 1852.
 • Pumpeledninger for avløp:
 • PVC trykkrør PN 12,5 (rød). Det vises til NS-EN ISO 1452.
 • PE-80 PN 10 (rød). Det vises til NS-EN 12201. Sikkerhetsfaktor 1,6.
 • PE-100 PN 12,5 (rød). Det vises til NS-EN 12201. Sikkerhetsfaktor 1,6.
 • SDR-verdi skal oppgis på alle typer trykkrør.
 • Trekkrør i varerør (selvfalls-ledninger):
 • PE-80 PN6 (sort for OV og rød for SP). Det vises til NS-EN 12201.
 • PE-100 PN6 (sort for OV og rød for SP). Det vises til NS-EN 12201.
 • SDR-verdi skal oppgis på alle typer trykkrør.
 • Utslippsledninger:
 • PE-80, minimum PN 6 (sort for OV og rød for SP). Det vises til NS-EN 12201. Sikkerhetsfaktor 1,6.
 • PE-100, minimum PN 6 (sort for OV og rød for SP). Det vises til NS-EN 12201. Sikkerhetsfaktor 1,6.
 • SDR-verdi skal oppgis på alle typer trykkrør.

Armatur

 • Sluseventil:
 • Skal være belagt med minimum 250 my epoxy.
 • Lett å lukke og betjene.
 • Det stilles for øvrig samme krav som til vannverksmateriell.
 • Tilbakeslagsventil:
 • Horisontale rør: Ventiler av klafftypen.
 • Vertikale rør: Kuleventil.

Rørdeler

 • Rørdeler generelt:
 • Delene skal være av samme standard og materiale som ledningen forøvrig. Ved overgang fra et rørmateriale til et annet skal det benyttes prefabrikkerte overganger.
 • Bend: 
 • Maksimalt 15 grader per bend for PVC og 22 grader for betong ved diameter ≤ 300 mm og maks tre bend etter hverandre på totalt 45 grader (lang-bend anbefales ved små dimensjoner).
 • Maksimalt 45 grader ved diameter > 300mm (et bend).

Pakninger

 • Pakninger og glidemiddel skal være i henhold til leverandørens spesifikasjoner.

ISOLASJONSMATERIELL

Det skal benyttes materiell som er bestandig i hele funksjonstiden. Isolasjons-materiellet må ikke bli forringet av fukt og mekaniske påkjenninger.

Krav til isolasjonsmateriale

Varmeisolasjonsmaterialer brukes for å oppnå stor varmeledningsmostand med lite materialforbruk.

Isolasjonsmaterialer som blir brukt i grunnen, må oppfylle visse krav til trykk-styrke og bestandighet.

De skal beholde isolasjonsevnen i et tidsrom som svarer til anleggets levetid (minimum 100 år).

Isolasjonsplatene må tåle anleggs- og trafikklaster. I tillegg må platene kunne tåle fottråkking og lignende i anleggsperioden. Det anbefales å bruke plater med kortidsstyrke på minimum 300 - 400 kPa. Isolasjonsplater i ekstrudert polystyren tilfredsstiller disse kravene.

I veg er det krav til at platene skal tåle minimum 400 kPa.

Det anbefales at det brukes isolasjonsplater med not og fjær for å unngå kuldegjennomtrengning i skøytene.

Da fuktopptaket i isolasjonsplatene blant annet er avhengig av isolasjonstykkelsen, skal det ikke brukes mindre isolasjonstykkelse enn 50 mm.

De samme kravene gjelder der rør og ledninger kasses inn.