Meny

Du er her:

Universell utforming

Det er krav til universell utforming av uteområder og tekniske løsninger, jf plan- og bygningsloven §§ 1-1 (5), 11-9 nr 5, 12-7 nr 4 og 29-3 for:

 • Gågater og fortau.
 • Gang- og sykkelveger.
 • Parker/Parkveger.
 • Bussholdeplasser.
 • Ledelinjesystemet.
 • Fotgjengeroverganger.
 • Gangfelt og signalregulerte gangfelt.
 • Belysning.
 • Skilt, grafiske symboler og informasjonstavler.
 • Parkeringsplasser.
 • Gangatkomst og gangveger.
 • Åpne drensrenner, kummer og kumlokk.
 • Porter, grinder og bommer.
 • Ramper/Trapper.
 • Vegetasjon og beplantning.
 • Offentlige toaletter.
 • Uteoppholdsareal, utemøbler og andre elementer og utstyr.
 • Lekeplassutstyr med tilhørende underlag.
 • Sykkelparkeringer.
 • Etc.

Anlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold er opparbeidet i henhold til:

Byteknikk stiller krav til følgende detaljer til planlegging, utførelse, tiltak, elementer, utstyr, etc.:

 • Kunstige lede-linjer i Bodø kommune lages av støpejern.
 • Ei dobbel rad av granitt-(små/stor)gatestein brukes som retningsindikator i henhold til sentrumsmønsteret.
 • Som varselindikator brukes varselheller i støpejern, type B1.
 • Som retnings-/oppmerksomhetsindikator brukes heller i støpejern, type R2.
 • I arealer med beleggstein/granittstein, brukes heller 30x30 cm.
 • I asfaltert areal kan heller 30x30 cm eller 30x90 cm benyttes.
 • Bruk av kunstige lede-linjer etter prinsipptegninger fra Statens vegvesens håndbok V129 – Universell utforming av veger og gater.
 • Situasjonsbestemt tilpassing av lede-linjer samt andre løsninger skal godkjennes Byteknikk.

Prinsipptegninger i DWG kan oversendes på forespørsel til Byteknikk.