Meny

Du er her:

Ulempeplan og informasjonsopplegg

Ulempeplan skal utarbeides for hvordan ulemper for beboere og næringsvirksomhet skal håndteres i anleggsfasen. Dette gjelder spesielt støy, støv og rystelser, samt trafikksikkerhet og trafikkavvikling i forbindelse med anleggstrafikk og bilparkering, atkomst til eiendommene og gjennomgangstrafikk. Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i Miljøverndepartementets retningslinjer T-1 442. Overordnet konsept og plan for medvirkning vedlegges rammesøknad, det øvrige skal være godkjent av Byteknikk før det kan gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven.