Meny

Du er her:

Sentrumsområder

Med sentrumsområder menes alle områder som har et sentrumspreg. For anlegg i slike områder kreves det at en er spesielt opptatt av orden og renhold på og omkring anleggsplassen. Gatene skal til en hver tid holdes rene og eventuell tilgrising skal fjernes så fort som mulig. Skader på veg og fortau skal utbedres av skadevolder så snart dette er praktisk mulig.

SPESIELLE BESTEMMELSER

Belegningsstein

Som belegningsstein skal det normalt brukes stein av typen Borgstein:

  • Smågatestein.
  • Storgatestein.
  • Betongheller med dimensjon 300x300 (297x297) mm.

Tykkelsen på produktene vurderes ut fra hvilken ferdsel området er beregnet for (fotgjengere, bil, etc.).

Byteknikk har utformet et eget mønster for legging av stein i sentrum. Dette mønsteret fås ved henvendelse til Byteknikk.

Belysning

Retningslinjer for gatelys i Bodø kommune gjelder for belysning i kommunen.

Skilttyper

I sentrumsområder er det gitt dispensasjon for bruk av mindre skilttyper. Dette avklares med Byteknikk i hvert enkelt tilfelle.

Det skal benyttes skilt og stolper i henhold til Statens vegvesens håndbok N300 - Trafikkskilt og NS 3041, Skilting – Veiledning for plassering og detaljer.

Gatemøbler

Dette gjelder gatemøbler, askebeger, søppelbokser, etc. Design godkjennes av Byteknikk.