Meny

Du er her:

Reguleringsplaner

Krav til VA-rammeplan

Ved utarbeidelse av område- og detaljreguleringsplaner, skal det fremlegges en VA-rammeplan til godkjenning hos Byteknikk, jf plan- og bygningsloven § 12-7 nr 10. VA-rammeplanen skal vise prinsippløsninger for vann, spillvann og overvannshåndtering samt tilknytning til overordnet VA-system. VA-ledninger skal så langt det er mulig planlegges etablert i offentlig vegnett. Dersom fallforhold nødvendiggjør ledningstraseer utenfor offentlig veg, skal traseer etableres i turstier/grøntområder. Ledningstraseer over privat grunn må reguleres med hensynssone på åtte meter. I hensynssoner er det ikke tillatt med faste bygningskonstruksjoner. Kommunaltekniske bygg (pumpestasjoner, renseanlegg, etc.) skal innreguleres, inkludert oppstillingsplass for bil og snumulighet for lastebil. Kommunaltekniske bygg skal ha adkomst fra offentlig veg.

Krav til vegplanlegging

Ved utarbeidelse av område- og detaljreguleringsplaner, skal reguleringsbredder for offentlig veg tydelig fremgå. Minimum reguleringsbredde for offentlig veg er 8,5 meter. Minimum reguleringsbredde for offentlig gangveg er seks meter. Statens vegvesens håndbøker og vegnormaler skal legges til grunn for all planlegging av veger, gang og sykkelveger, fortau og øvrige trafikkarealer.  Alle vegtraseer må høydekartlegges i plan og profil samt at terrengutslag i skjæring og fylling må inngå i regulert vegbredde. Byggelinje mot veg må inngå i reguleringsplanen. Det må avsettes tilstrekkelig areal til snø-opplag både langs veg og i nærliggende friområder. Siktlinjer og frisiktsoner i kryss og avkjørsler skal fremgå. Byteknikk kan om nødvendig, be om at planene blir supplert med grunnundersøkelser, etc. Viser til plan- og bygningsloven § 12-7 nr 10.

Veg, vann og avløp

Ansvarlig for reguleringsplanleggingen anmodes å kontakte Byteknikk i tidlig fase av planarbeidet, for nærmere gjennomgang av tekniske løsninger for veg, vann og avløp. Eventuelle unntak fra krav om VA-rammeplan skal skriftlig-gjøres i møtereferat eller tilsvarende. VA-rammeplan skal innsendes for godkjenning til Byteknikk, senest samtidig med innsending av reguleringsplanforslag. Godkjenning av VA-rammeplan må foreligge før reguleringsplanen kan vedtas. 

I de tilfelle at offentlig veganlegg er regulert i detaljreguleringsplan og detaljert for tilhørende anlegg, kreves ikke søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 20 dersom kommunen er tiltakshaver. VA- anlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.