Du er her:

Godkjenning av planer

Plangodkjenning fra Byteknikk kreves for alle tekniske anlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Plangodkjenning kreves også for private anlegg som skal ligge i eller tilknytes kommunale anlegg. Plangodkjenning skal skje i inntil tre faser, avhengig av planområdets størrelse og kompleksitet. Dersom det gjelder godkjenning i tilknytning til søknad om rammetillatelse eller tillatelse etter plan- og bygningsloven, varer plangodkjenningen i tre år, jf plan- og bygningsloven § 21-9. Dersom det gjelder godkjenning for VA-rammeplan i tilknytning til område- og detaljreguleringsplan, varer plangodkjenningen i fem år, jf plan- og bygningsloven § 12-4 (5).

Unntatt fra plangodkjenning er private stikkledninger. Det skal søkes om tilkobling til offentlig nett på eget skjema. Søknad om tilkobling sendes til Byteknikk for godkjenning. Disse stikkledningene må ikke ha større dimensjoner enn Ø160 mm for avløp og Ø50 mm for vann. De må også kunne tilkobles på en enkel måte, uten større arbeider på de kommunale ledningene. Søknad om tilknytning til VA-anlegg skal være fremmet, og tillatelse til tilknytning skal være gitt før søknad om tiltak fremmes etter plan- og bygningsloven.

For alle ledningstraseer kommunen skal overta, skal det inngås avtale med grunneier som skal vedlegges. Disse avtaler må gjøre rede for kommunens rettigheter til ledningene samt senere drift- og vedlikeholds-rettigheter. Avtalene skal tinglyses. Telenor, Bodø Energi og andre kabelselskaper skal kontaktes i planfasen, slik at eksisterende og planlagte kabeltraseer blir tatt hensyn til. Kabelplaner skal utarbeides samtidig med planer for kommunaltekniske anlegg og legges ved når disse sendes til godkjenning.

Grenser som framgår av matrikkelkartet må avklares med matrikkelmyndigheten.

Når det gjelder krav til ulempeplan og informasjonsopplegg, vises det til kommuneplanens arealdel. Se også pkt 2.5 i denne norm.

Overordnede planer for VA, veg og uteområder skal være godkjent av Byteknikk før det gis

rammetillatelse etter plan- og bygningsloven. Det samme gjelder for tilknytning til VA- anlegg og avkjørselstillatelse ved delingssøknad eller rammesøknad etter plan- og bygningsloven kapittel 20. Forholdet til avkjørselstillatelse utgår om denne følger av vedtatt reguleringsplan.

Igangsettingstillatelser etter plan- og bygningsloven skal ikke gis før detaljplan for aktuelt tiltak er godkjent av Byteknikk, dette gjelder for VA, veg og uteområder. Detaljert ulempeplan og informasjonsopplegg inkludert skilting for ulike faser skal være godkjent før relevant igangsettingstillatelse gis etter plan- og bygningsloven.