Meny

Planlegging

Generelt for planlegging av VA-systemer gjelder retningslinjene gitt i VA/Miljø-blad nr. 98 – Bærekraftige VA-Systemer. Bodø kommunes vann- og avløpsledninger skal ha en levetid på minimum 100 år. Bodø kommune søker å ha en levetid på sine vann- og avløpsledninger på 150 – 200 år.

LEDNINGSTRASE

  1. Kommunen skal kontaktes i god tid slik at gjennomføringen av prosjektet kan koordineres med eventuelt andre prosjekter.
  2. Vann- og avløpsledninger ønskes fortrinnsvis lagt i offentlig veg på grunn av tilgjengelighet under anlegg og drift.
  3. I regulert veg med gangveg legges ledningene fortrinnsvis i gangvegen.
  4. Ved nye avløpsanlegg skal det som hovedregel benyttes separatsystem.
  5. Ledninger over privat grunn bør føres langs eiendomsgrense om mulig.
  6. I tettbygde områder må det reguleres en korridor for ledningsanlegget.
  7. Det må ikke bygges over ledningene. Horisontal avstand mellom bygg og nærmeste del av ledningsanlegg skal være minimum fire meter. Det skal foreligge tinglyst erklæring om kommunens rettigheter til drift og vedlikehold av offentlige ledningssystemer, der ledningene går over privat grunn. Det skal foreligge tinglyst erklæring om ansvarsfordeling for drift og vedlikehold av private ledningssystemer. Viser til Reglement for sanitæranlegg og stikkledninger pkt. 2.2 – Administrativ del.
  8. Kryssing av større hovedvannledninger (200 mm og større) skal være spesielt beskrevet i tekniske planer. Fremdrift og utførelse av kryssing skal beskrives, og være godkjent av Byteknikk før kryssingen kan utføres.
  9. Byteknikk kan kreve at det legges ledninger med større dimensjon enn det som er nødvendig for å dekke det aktuelle utbyggingsområdet. For slike tilfeller gjelder Plan- og bygningsloven kapittel 18.

OVERVANNSHÅNDTERING

Naturlige flomveger i et utbyggingsområde må defineres og ikke bebygges. Eksisterende vannveger som bekker og lignende skal i utgangspunktet ikke berøres. Naturlige flomveger og eksisterende flomveger bør tas inn i reguleringsplaner og reguleres som hensynssone med bestemmelser etter plan- og bygningsloven kapittel 12.

Overvann er i dette tilfellet definert som drensvann samt avrenning fra bygninger, veg, parkering og lignende urbane arealer.

Det må i hvert enkelt prosjekt vurderes om det eksisterende offentlige ledningsnettet, er dimensjonert tilstrekkelig for å kunne motta økte mengder av overvann. Dette gjelder spesielt store utbyggingsprosjekter.

Lokal overvannshåndtering er betegnelse på løsninger der overvann tas hånd om lokalt og integreres i det naturlige avrenningssystem på området.

Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt med kun begrenset tilførsel til overvannssystem. Det innebærer at infiltrasjons- og fordrøynings-løsninger skal velges dersom forholdene ligger til rette for det.

I enkelte tilfeller vil økt avrenning fra nye utbyggingsområder ikke bli tillatt. Lokal overvannshåndtering vil da bli krevd.

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 69 Overvannsdammer. Beregning av volum.

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 70 Innløp- og utløpsarrangement ved overvannsdammer.

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 75 Utforming av overvannsdammer.

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 92 Overflateinfiltrasjon.

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 93 Åpne Flomveger.

VURDERING AV NO-DIG METODER

Det skal alltid vurderes om nye ledningsanlegg og renovering av eksisterende ledningsanlegg kan utføres ved NoDig metoder.

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 3 Renovering med innføring av kontinuerlige rør.

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 90 NoDig-metoder for hovedledninger – Metodeoversikt.

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 91 Strømperenovering av avløpssystem.

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 97 Krav til PE - rør ved NoDig-utførelse.