Meny

Du er her:

Park, lek, idrett og byrom

Normen gir krav til definisjon, funksjon, fysisk utforming og vedlikehold for kommunalt eide grøntarealer, lekeplasser, uteareal i barnehager og på skoler, allmenne uterom og for andre utomhusanlegg der det stilles krav om kommunal godkjenning, eller dersom anlegg skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Generelt gjelder at lekeplasser og parkanlegg må godkjennes samtidig med veg-, vann- og avløpsanlegg.

Følgende standardbestemmelser ligger til grunn for de kommunale normalene og gjelder der normalene mangler spesifikasjon eller der det oppstår tvil om dette:

  • NS 3420; Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.
  • NS-EN 1176 Del 1-7; Lekeplassutstyr.
  • NS-EN 1177; Støtabsorberende lekeplassunderlag.
  • Plan- og bygningsloven.
  • Bestemmelser til kommuneplanens arealdel.

Overordnet plan skal være utarbeidet og godkjent av Byteknikk ved søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven kapittel 20, mens detaljplan for uteområde skal være utarbeidet og godkjent av Byteknikk før det gis igangsettingstillatelse for uteområdet.

Kapittel 6.1 gir generelle bestemmelser og krav for anlegg av grøntareal, lekeplasser og allmenne uterom.

Kapittel 6.2 gir premisser for funksjonskrav, innhold, fysisk utforming og legges til grunn for reguleringsplaner samt utomhusplaner.