Meny

Overtakelse av kommunaltekniske og parkmessige anlegg av Byteknikk

Kommunale etater (utenom Byteknikk) som er tiltakshavere kommer i samme rolle som private tiltakshavere.

Utbygger skal varsle Byteknikk når anlegget er ferdig og klar til overtakelse. Det stilles krav til kvalifisert byggeledelse for alle prosjekter som kommunen skal overta.

Byteknikk overtar ikke drift og vedlikehold av:

  • Parkeringsplasser som ikke er regulert til offentlig vegareal.
  • Lekeplasser.
  • Private stikkledninger.

I plangodkjenningen skal det fremgå av kart og beskrivelse hva Bodø kommune etter ferdigstillelse skal overta til kommunal drift og vedlikehold.

Når tiltakshaver/entreprenør anser anlegget som ferdigstilt og skriftlig dokumentasjon i sin helhet er overlevert Bodø kommune, varsles kontaktperson ved Byteknikk om forhåndsbefaring. Varsling skal gis skriftlig innen rimelig tid og minimum 14 dager før befaring.

Når Byteknikk etter forhåndsbefaring anser et anlegg som ferdigstilt, er det grunnlag for å holde overtakelsesforretning. All nødvendig dokumentasjon må foreligge. Dette gjelder ferdigattest, beliggenhetskontroll for offentlige trafikkområder, as-built tegninger, FDV-dokumentasjon, utfylte kontrollskjema, innmålinger av VVA-anlegg, etc.

Det er en forutsetning for overtakelse at det etter ferdigstillelse blir avholdt overtakelsesforretning, representert ved utbygger og kommunens representanter.

Det skal lages overtakelsesprotokoll som underskrives av partene. Entreprenørens ansvar og vedlikehold i garantitiden skal protokolleres.