Meny

Kvalifisering

ANTIKONTRAKTØRKLAUSUL

Entreprenører som engasjeres til oppdrag for Byteknikk skal forplikte seg til å ha følgende antikontraktørklausul:

Tiltakshaver forutsetter at det ikke anvendes ulovlig arbeidskraft ved anlegget. Med ulovlig arbeidskraft menes her selvstendig næringsdrivende eller lønnstakere som ikke overholder eksisterende lov- og regelverk. Entreprenøren forplikter seg derfor til ikke å anvende slik arbeidskraft og påtar seg hele ansvaret for at dette blir gjennomført. Entreprenøren forplikter seg til å anvende likelydende klausul i sin kontrakt med underentreprenører, og til sine evt. underentreprenører. Tiltakshaver kan forlange at entreprenøren treffer nødvendige tiltak dersom det klart kan dokumenteres at bestemmelsene har blitt overtrådt.

Entreprenørene og eventuelle underentreprenører skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraften er i henhold til denne antikontraktørklausul. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren benytter ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og ikke retter opp forholdet innen en gitt, skriftlig tidsfrist. Byggherren kan også heve kontrakten dersom ikke feilen rettes opp innen fristen.

SERTIFISERING

Entreprenører som engasjeres til oppdrag for Byteknikk skal forplikte seg til å ha godkjent sertifisering av maskiner og annet utstyr som brukes på anlegget. Sertifisering skal være tilgjengelig på anlegget og kunne fremvises til en hver tid.

SKATTEATTEST

Før kontrakt inngås må virksomheten fremlegge skatte- og avgifts attest fra offentlige myndigheter. Attester skal ikke være eldre enn seks måneder.

FORSIKRINGSPOLISE

Det skal fremlegges forsikringspolise i henhold til NS 8405, NS 8406 eller NS 8407. Annen ordning skal avtales spesielt. Forsikringspolise skal fremlegges før oppstart

GARANTI

Det skal fremlegges garantidokumenter i henhold til NS 8405, NS 8406 eller NS 8407. Annen ordning skal avtales spesielt. Garantidokument skal fremlegges før oppstart.