Meny

Du er her:

Krav til planmateriell

OVERSIKTSPLAN

Oversiktsplanen skal tegnes på kart, fortrinnsvis i M 1:500/1:1000.

Kartet skal inneholde:

 • Veger og ledninger som søkes overtatt til kommunal drift og vedlikehold (vist med farge blå for veg, rød for ledninger og grønn for kabler).
 • Siktlinjer for kryss og avkjørsler.
 • Eksisterende kabler og luftstrekk.
 • Planlagte pumpestasjoner.
 • Eventuelle riggområder og masselager.
 • Kontrollerte fastmerker.

Alle veger/ledninger skal hver gis sin tydelige betegnelse.

DETALJPLAN

Arbeidsbeskrivelse

Alle planer som sendes inn for godkjenning skal inneholde en arbeidsbeskrivelse, som for eksempel et anbudsdokument etter NS 3420. Det skal tydelig fremgå hvilke materialkvaliteter som planlegges benyttet og hvilke toleranser det bygges etter. Det skal også inngå hvilken FDV-dokumentasjon som planlegges levert før overtakelse.

Stikningsplan

Stikningsplanen skal tegnes i M 1:500 eller M 1:1000.

Planen skal inneholde:

 • Stikningslinje kantstein.
 • Senter-linje veger.
 • Stikningsdata (skal inneholde kabelskap, gatelys, pumpestasjoner, kabelanlegg, etc.).
 • Stikningsdata på ledningsanlegg, kummer, knekkpunkter på ledninger, etc.
 • Kontrollerte fastmerker.

Situasjonsplan

Situasjonsplanen skal tegnes i M 1:500 eller M 1:1000.

Planen skal gjengi situasjonen på stedet før anlegget tar til og være påført koter. Videre skal planen gjengi prosjekterte veg-, vann- og avløp-anleggs plasseringer i terrenget og angi hovedtrekkene for utforming av anlegget. Markdata skal opptas i terrenget.

Situasjonsplanen skal inneholde:

 • Prosjekterte veger påført profilnummer og kurveradier.
 • Fyllinger og skjæringer, broer, stikkrenner, kantsteinlinjer, slukplasseringer, trafikkinstallasjoner, etc.
 • Eksisterende og planlagte avkjørsler.
 • Støyskjermer.
 • Eksisterende veger og ledninger med dimensjoner.
 • Ledningstraseer med angivelse av ledningstype og dimensjoner.
 • Ledningstraseene skal være påført profilnummer.
 • Kum-plasseringer.
 • Tilknytningspunkt til eksisterende anlegg.
 • Slukledninger og sandfang.
 • Eventuelt fallretning.
 • Strømretning for pumpeledninger.
 • Stikkledninger.
 • Kum-skisser.
 • Nummererte gatelys.

Lengdeprofil – veger

Lengdeprofilet skal opptegnes i HM 1:100 og LM 1:500.

Byteknikk standard profilark skal benyttes. Dette betyr at lengdeprofiler av veg, vann- og avløpsledninger inntegnes på samme tegning.

Lengdeprofil skal inneholde:

 • Breddeutvidelse kurver.
 • Profilnummer.
 • Horisontal- og vertikalkurvatur.
 • Stigningsforhold.
 • Terrenghøyde.
 • Høyde profillinje.
 • Dosering/overhøyde.
 • Stikkrenner, sluker og sandfang.

Ved spesielle grunnforhold og/eller høy grunnvannstand, skal det lages en egen plan som angir grunnens beskaffenhet inklusiv grunnvannstanden.

Lengdeprofil vann‑ og avløpsledninger

Lengdeprofiler skal opptegnes i HM 1:100 og LM 1:500.

Byteknikk standard profilark skal benyttes. Profilet skal gjengi anlegg-delens og terrengets innbyrdes høydeforhold. Henvisninger og forklaringer skrives i tegningens tekstdel.

Lengdeprofilet skal inneholde:

 • Kote topp utvendig vannledning.
 • Kote topp utvendig pumpeledning.
 • Kote bunn innvendig spillvannsledning.
 • Kote bunn innvendig overvannsledning.
 • Kote bunn fellesledninger.
 • Terrengprofil.
 • Fallforhold.
 • Ledningstyper, dimensjoner, materiell og trykklasse.
 • Ledningslengder.  
 • Kum-plassering, påført kote-høyder for bunn kum.
 • Tilknytningspunkter for stikkledninger.
 • Inn/ut høyder på kummer med fall under 15 ‰. Standard fall er 20–30 ‰.
 • Kumskisser.
 • Øvrige kommunaltekniske anlegg eksempelvis pumpestasjoner, overløp, terskler, etc.

Ved spesielle grunnforhold og/eller høy grunnvannstand skal det lages egen plan som angir grunnens beskaffenhet inklusiv grunnvannstand.

Tverrprofiler

Tverrprofilene skal opptegnes i M 1:100.

Tverrprofilene skal gjengi vegens og terrengets høydeforhold slik at det sammenholdt med lengdeprofilet, gir en oversikt over massene i skjæring og fylling.

Tverrprofilene skal inneholde:

 • Profilnummer.
 • Terrenghøyder.
 • Høyde profillinje.
 • Høyde trau.
 • Eventuelle forstøtningsmurer.
 • Eventuelle gjerder.
 • Annen relevant informasjon.

 

Tverrprofilene tegnes for hver 10. meter og projiseres fremover i linja.

Standardark

Byteknikk standardark for lengdeprofiler, skal alltid benyttes til prosjektering av kommunale anlegg. Dette er en samling av kartdel, lengdeprofiler og tverrprofiler for veg- og VA‑anlegg.

Standardarkene skal inneholde all den informasjon som kreves til de forskjellige detaljplanene på ett og samme dokument.

Fortau

Ved bygging av fortau skal det i tillegg til normalprofil også tegnes tverrprofil. Tverrprofil tegnes for hver 10. meter.

Prosjektert høyde til topp kantstein, skal angis for hver 10. meter på lengdeprofilet.

Detaljtegninger

Normalprofilet av veger og detaljtegninger av kummer og grøfter, tegnes vanligvis i målestokk 1:50, 1:20 og 1:10. Ved andre detaljtegninger benyttes den målestokken som passer til formålet.

Videre skal andre detaljtegninger også inneholde opplysninger som er nødvendig for en forsvarlig gjennomføring av byggearbeidet.

Det skal alltid lages detaljtegninger av kummer.

På eksisterende rør som føres inn i kum, skal materialtype og høyder alltid påføres tegninger.

Kantsteinsplan som viser høyde på kantstein og nedsenkning samt stikningsdata, skal alltid utarbeides.

Tegningssymboler

Det skal benyttes de symboler som vist i gjeldene Norsk Standard for tegning- symboler.

Gatelysplan

Det stilles krav til at nye veger/boligfelt skal være ferdig utbygd med gatelysnett, før disse overtas av Bodø kommune. Gatelysplan skal utarbeides etter Retningslinjer for gatelys i Bodø kommune. Plassering av gatelys skal være nummerert og inntegnet på situasjonsplan.

Levering og montering av alle komponenter til gatelysanlegget og innmåling av gatelysene med tilhørende kabler er utbyggers ansvar.

Gatelysene skal inngå i overtakelsesforretningen.

Det skal leveres egen tegning som inneholder eksisterende anlegg.

Grønt-areal

Det vises til kapittel ang. "Park, lek, idrett og byrom".