Du er her:

Innledning Kommunalteknisk norm

Kommunalteknisk norm gjelder i Bodø kommune for samtlige kommunale veg-, vann- og avløpsanlegg, samt park- og idrettsanlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Videre gjelder normen for alle offentlige lekeplasser, lekeplasser som skal godkjennes av kommunen og private veg-, vann- og avløpsanlegg som skal ha tilknytning til kommunale anlegg.

Bestemmelsene i denne fagnormen er utarbeidet med hjemmel i kommunens eierrådighet over vann- og avløpsnettet og eierrådighet over grunn til lekeplasser, park- og idrettsanlegg. Normen er utfyllende bestemmelser til kommuneplanen jf. plan- og bygningsloven §§ 11-9 nr. 3 og 5, 18-1, 18-2 og 28-7. Videre er normen utarbeidet med hjemmel i vegloven § 9 (3), 32, 34, 40 og 57, forurensningsloven §§ 81 (1) bokstav c, 2, 7, 18, 22, og 24.

Når det gjelder tekniske krav og løsninger til planlegging, utførelse, drift og vedlikehold av tekniske anlegg samt veger, lekeplasser, park- og idrettsanlegg, henvises det til enhver tids gjeldende retningslinjer/reglement. Dette gjelder blant annet Norsk Standard, Statens vegvesens håndbøker og VA Miljøblad. Krav her er gjeldende dersom ikke annet fremkommer av Kommunalteknisk norm. Ved eventuelle motstridende forhold går Kommunalteknisk norm foran Norsk Standard og andre generelle retningslinjer, men stiller seg bak lov og forskrifter.

Videre påpekes at følgende dokumenter inngår som en del av normen:

  • Reglement for sanitæranlegg og stikkledninger i Bodø kommune.
  • Retningslinjer for gatelys i Bodø kommune.
  • Retningslinjer for gravearbeid i offentlig veg i Bodø kommune.
  • Retningslinjer for innmåling av tekniske anlegg i Bodø kommune.

Denne normen trer i kraft etter vedtak i Bodø bystyre.

 

Henrik Brækkan

Kommunaldirektør

 

Marvin Johansen

   Byteknikk sjef