Meny

Du er her:

Igangsetting av arbeidet

Før graving påbegynnes i veger eller innenfor vegområder, plikter entreprenøren å innhente gravetillatelse i henhold til gjeldende regelverk for slike arbeider. Gravetillatelse gis etter at tekniske planer og beskrivelser er godkjent. For graving i kommunal veg vises det til Bodø kommunes Retningslinjer for graving i offentlig veg. Tilstanden på gravestedet før gravingen påbegynner, bør dokumenteres blant annet ved hjelp av bilder.

Dersom tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, må igangsettingstillatelse/tillatelse etter plan- og bygningsloven foreligge før arbeidet igangsettes.

Ved arbeider på offentlig veg, skal det alltid foreligge en godkjent plan for arbeidsvarsling. Det er entreprenørens plikt å utarbeide slik plan, som skal godkjennes av den aktuelle vegmyndighet. For kommunale veger i Bodø, er dette Byteknikk. Utbygger må senest 14 dager før arbeidene starter opp, melde tilbake om hvem som er byggeleder for arbeidene samt melde fra om når arbeidene eventuelt skal starte.

Det skal utarbeides skiltplan for alle veger som søkes overtatt og skiltene skal være montert før overtakelsen. Før montering av skilt må det foreligge skiltvedtak. Søknad om dette må sendes Byteknikk i god tid før montering er planlagt.