Meny

Du er her:

Generelle bestemmelser og krav

Kapittelet beskriver premisser for planlegging av ulike typer anlegg i uterom.

De allmenne uterommene og eventuelle trafikksikkerhetstiltak skal:         

 • Planlegges.                                                                                                        
 • Beskrives.                                                                                  
 • Kostnadsberegnes.                                                                                             
 • Ferdigstilles.

Dette på lik linje med andre tekniske inngrep i utbyggingsfeltet.

Oppstart utførelse skal ikke skje før tilrettelegging av disse arealene er inkorporert i prosjektet på en forsvarlig måte.

Ved rehabilitering og etablering av uteareal for barn og unge:

 • Tilfør kun jord som er dokumentert ren.
 • Ved rehabilitering av eldre bygninger tas hensyn til materiale som kan inneholde mange miljøgifter, for eksempel i maling og murpuss. Jorda bør dekkes til i større rehabiliteringsprosjekter.
 • Velge miljømerkede produkter ved anskaffelse av utendørsinstallasjoner.
 • CCA-impregnert trevirke vil være en aktiv kilde til arsenforurensning og bør erstattes med mer miljøvennlige alternativer, eller oljebeiset trevirke annet hvert år.
 • Vær påpasselig ved terrenginngrep på lekeplasser for å unngå spredning av eventuelle forurensninger nedover i dypet.

INNENFOR PLANOMRÅDET

Lokalisering og størrelse av lekeplass, aktivitetsareal og grøntareal innenfor planområdet skal synliggjøres og vedtas gjennom:

 • Reguleringsplan (mål 1:500).

UTENFOR PLANOMRÅDET

Dersom utbygger ønsker at arealer utenfor selve planområdet skal nyttes som felles lekeplass og aktivitetsareal for beboerne i området for å oppfylle kravene i vedtektene, skal disse arealene:                     

 • Vises i oversiktsplan og reguleringsplan.
 • Vises sammen med planlagte adkomstveger fra planområdet.

Det skal redegjøres for i hvilken grad arealene dekker vedtektenes kapasitetskrav og krav til nærhet.

Utbygger skal avsette midler til opprusting, for å tilrettelegge disse arealene for økt brukermasse.

Det må skriftlig vurderes om utbygger må bidra til trafikksikring.

Disse arealene må sikres gjennom godkjente planer.           

BYGGETILLATELSE

Detaljplan for uteområdet skal foreligge før byggetillatelse gis.

Detaljplanen skal:

 • Utarbeides i henhold til NS 3420; Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.
 • Godkjennes av Byteknikk.
 • Arealkrav og arealvalg.
 • Detaljplanlegging i målestokk 1:200.
 • Utseende.
 • Overflatebehandling, drenering og vegetasjon.
 • Innhold, funksjonsbeskrivelse og avstander.

Utbygger har ansvar for ferdigstillelse av arealene. Slike fellesareal kan ikke omdisponeres uten at dette må gjennom en formell planprosess.

KOMMUNAL FERDIGBEFARING OG EVENTUELL OVERTAKELSE

Utbygger plikter å ha med:

 • Planer for arealene.

Dersom det gjelder lekeplasser eller idrettsanlegg plikter utbygger å ha med:

 • Planer for arealene.
 • Produktbeskrivelse av apparatene.
 • Monterings- og vedlikeholds-anvisning.

Arealer som skal overtas av kommunen skal være opparbeidet som forutsatt i planene før kommunen kan overta driften av den kommunale delen av området. Det skal foreligge godkjenningsattest fra sertifisert foretak/firma i henhold til Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.