Meny

Du er her:

Funksjon og fysisk utforming

Kravene til størrelse og plassering av allmenne uterom er gitt i medhold av bestemmelser til reguleringsplan jf plan- og bygningsloven kapittel 12.

Leke- og aktivitetsanlegg – generelt

Følgende krav gjelder teknisk innhold og tilrettelegging:

 • Naturgitte elementer som f.eks. bratt terreng og/eller elementer skapt av utbyggingen som er farlig for aktiviteten på fellesarealet, skal sikres med gjerde. Det må også etableres fysisk skille mellom lekeplasser og biltrafikk. Gjerde for lekeplass mot veg kan være fra 1,0 inntil 1,5 meter høyt, såfremt gjerde ikke hindrer frisiktsonen. Flettverksgjerde eller tilsvarende som er høyere enn 1,5 meter er søknadspliktig i henhold til Plan- og bygningsloven. Plankegjerde skal være med stående planker der avstanden mellom plankene ikke må overstige 8,9 cm. Spikerslag vendes da ut fra lekeplassen (gjelder stort sett barnehager).
 • Lekeplassen og utstyr skal oppfylle alle krav og retningslinjer gitt i Norsk Standard.
 • Utstyret skal monteres i henhold til enhver tids gjeldende forskrift.
 • Fallunderlag under og ved lekeapparater skal være av ikke-komprimerbar godkjent perlegrus eller egnet fallmatte.
 • Ved eventuelle uklarheter gjelder NS-EN 1176; Lekeplassutstyr og NS-EN 1177; Støtabsorberende lekeplassunderlag.
 • Anlegg for vann-lek og annen vannaktivitet skal risiko-vurderes etter samme mal som for lekeplassutstyr.
 • Veilederen Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg utgitt av Helse og omsorgsdepartementet i 2006, legges til grunn ved planlegging og etablering av anlegg.
 • Lyspunkter ved lekeplasser vurderes i hvert enkelt tilfelle. Lyspunkter på lekeplasser skal ikke være tilkoblet kommunalt gatelysanlegg. Ved akebakker bør det etableres lyspunkt, eventuelt med manuell/automatisk bryter. Adkomst lift-bil ivaretas i dette tilfelle.

Alle lekeapparater skal være skiltet med:

 • Produsent
 • Produktnummer

Nærområde

Lekeplassen for nærområdet bør ha område for lek, akebakke, sitteplasser og ballfelt dersom det er mulig. Enkle nærområde-lekeplasser skal ha en enkel fotballøkke ca. 20 x 28 meter dersom det er plass.  Sammenslåtte lekeplasser skal ha fotballøkke av størrelse ca. 28 x 50 meter. Løsning velges av kommunen med utgangspunkt i områdets totale rekreasjonstilbud. Ballfelt/ballbaner skal ved behov avgrenses av terreng, gjerde eller ballfangernett i aktuell høyde.

Bykjernen

I bykjernen kan det ofte være vanskelig å anlegge nye allmenne uterom med tilbud om felles opphold og aktivitet nær boligen. I slike tilfelle skal utbyggeren avsette tilsvarende midler til opprusting av eksisterende nære allmenne uterom for å dekke kravene best mulig. Det må også foreligge fremdriftsplan for opprustning av de eksisterende nære, allmenne uterom.

Dette gjelder både vedrørende nærområder og grende-områder og inkluderer også eventuelle trafikksikkerhetstiltak for å sikre trygg adkomst, dog ikke med urimelige kostnader.

PARKER OG GRØNTANLEGG

Bestemmelsene gjelder utforming og dimensjonering av parker, uterom ved kommunale bygg samt grøntanlegg ved veger og i byrom, som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold.

Generelle krav til funksjon og fysisk utforming

Det skal legges vekt på å skape vakre, tilgjengelige, oversiktlige og trygge uterom, tilpasset brukergruppenes behov og områdets karakter. Det skal integreres leke- og aktivitetstilbud i parkstrukturen.

Materialer velges i henhold til planbestemmelser og program for området. Design, materialvalg og tekniske løsninger skal gi rimelige driftskostnader.

Det skal legges vekt på universell utforming slik at arealet er tilgjengelig for alle.

Vegetasjon

Hoveddelen av vegetasjon i offentlige grøntanlegg skal være trær, busker, blomster og gras-dekke. Gjenskapelse av naturlig flora skal vektlegges. Klimaaspektet skal vurderes i utvelgelse av flora. Det vises til Hageselskapets Sortsliste for Nord-Norge og til Artsdatabankens Svarteliste. Det skal fortrinnsvis velges allergivennlige busker og trær i kommunens grøntanlegg.

Vegetasjon og grøntarealer skal bidra til vakre omgivelser, gode uterom og et godt miljø.

Vegetasjon skal skjøttes for å ivareta blant annet følgende:

 • Skape grønne områder eller landskapsrom.
 • Hindre innsyn, blending og skjemmende utsyn.
 • Gi le-skjerming.
 • Ivareta biologisk mangfold.
 • Hindre spredning av fremmede skadelige arter. I Bodø finnes flere karplantearter som er klassifisert som høy økologisk risiko for biologisk mangfold. De viktigste av disse plantene er tromsøpalme, sibirbjørnekjeks, bjørnekjeks hybrider, kjempespringfrø, hagelupin og parkslirekne. I tillegg nevnes vinterkarse, legepestrot, rynkerose og skogskjegg.
 • Gi stabilisering og erosjonssikring av sideterrenget.
 • Redusere vegstøv og vegtrafikkstøy til omgivelsene.
 • Vegetasjon skal ikke skade veg-konstruksjonen, veg-utstyr eller installasjon i vegen.
 • Vegetasjon skal ikke hindre avrenning av vann fra vegområdet.
 • Vegetasjon skal ikke representere fare ved utforkjøringer.
 • Vegetasjon skal ikke redusere nødvendig sikt.

Bruk av plantevernmidler skal generelt unngås. Mekanisk fjerning bør prioriteres.

For frisikt i gatekryss, avkjørsler, etc. vises det til Statens vegvesens håndbok N100 – Veg- og gateutforming og kapittel fire i denne normen.

Skjøtsel av trær kan avhenge av treets utviklingsfase, art og ønsket form. Ved behov for prioritering av vegetasjonsrydding fjernes områder med poppel, selje og gran først.

Trær:

Alléer og tre-rekker, eller enkelttrær med spesiell verdi, er sentrale premisser i utomhusplaner. For øvrig er det ønskelig med livsdyktige arter i kommunens anlegg. Treplantinger ved trafikkområder skal vurderes i forhold til sikt og vegbelysning.

For treplantinger gjelder disse tekniske kravene:

 • Plantedybde; på tung jord, noe høyere enn terreng.
 • Trær i belegg; plante-kum med rist og undergrunnslag/skjelettjord i aktuelt omfang.
 • Ved planting på leire må det dreneres tilstrekkelig.
 • Oppbinding i gater og plasser/urbane områder skal tilpasses treets størrelse over tid. Modell velges for hvert anlegg.
 • Oppbinding i grøntanlegg med to eller tre rundstokker med diameter 50-75mm. Høyde oppbinding vurderes og tilpasses treets høyde.
 • Plantetid tilpasses anleggsfasen, men det bør plantes helst på våren før 15. juni eller på høsten.

For gravearbeider ved bevaringsverdige trær gjelder minimum to meter avstand fra grøft til stammen. Beskyttelsen av trær utføres med isolasjonsmatte samt bord eller planke tett i tett og festet med båndstål eller tau rundt stammen. Røtter nødvendig for treets stabilitet skal bevares.

Arbeid med trær – Felling av trær:

 • Felling av trær på kommunalt areal skal godkjennes av Byteknikk. Tillatelse til felling av trær skal være skriftlig.
 • Ulovlig felling av verdifulle trær vil medføre erstatningsansvar. Uaktsomhet kan føre til politianmeldelse.
 • Før anleggsarbeider starter må bevaringsverdige trær gjerdes inn i ytterkant av treets dryppsone (trekronas ytre kant). Gjerdet skal være solid og settes opp før anleggsarbeidene starter.
 • Det må ikke kjøres innenfor inngjerdet område.
 • Innenfor inngjerdet område skal det ikke lagres materialer, maskiner eller andre gjenstander som kan skade treet. Hvis trær blir skadet i anleggsfasen skal Byteknikk kontaktes så snart som mulig.
 • Røtter som blir skadet (revet av) på grunn av gravearbeidene må ren-skjæres med kniv eller sag. Dette må utføres for å få en raskere tilvekst og bedre rot-utvikling.
 • Greinbrekkasje eller skade på trestammen må reinskjæres med kniv for at treet lettere skal lege sårskadene. Beskjæringsarbeider skal normalt utføres like etter at skaden har skjedd. Beskjæring av blødere som lønn, bjørk, kirsebær, plommer, moreller, etc., må skje på senhøsten i oktober eller november måned.
 • Trær som blir skadet på en slik måte at livspotensialet blir sterkt svekket, dør, har omfattende skader eller av andre grunner må fjernes, skal erstattes.

Busker:

 • I sentrumsområder og langs veger kan buskplantinger brukes unntaksvis.
 • Sikkerhetsaspektet skal vurderes.

Dekorasjonsplantinger:

I sentrumsområder skal det nyttes sommerblomster. Ampler og flyttbare krukker brukes der de er egnet.  Innsats av levedyktig og driftsvennlige stauder er ønskelig. Type beplantning avtales med Byteknikk.

Gress:

Langs ferdselsårer er det ønskelig at gressdekke kombineres med lave løkblomster og at terrenget formes slik at dette blir godt synlig. Ved parker legges vekt på å skape et jevnt ensartet gressdekke.

Veger og plasser i parker og grøntanlegg

Veger i park skal ha minimum to meters bredde og ha maks stigning 1:20, der dette er mulig. Normalt brukes faste dekker på plasser, veger og stier i typisk bymiljø og ved institusjonsanlegg. I parker kan en velge mellom grusdekke eller fast dekke, som asfalt, belegningsstein, etc. Faste dekker skal gi best mulig framkommelighet for bevegelseshemmede og være i samsvar med universell utforming. I parker og institusjonsanlegg velges materiale i henhold til anleggets/områdets designprogram.

Møbler og utstyr

Møbler:

Anleggets/områdets designprogram samt utstyr og møbler for byrom og offentlige parker skal avklares med Byteknikk. Møbler og utstyr skal tyverisikres der dette er mulig.

Søppelkasser:

Type, design, størrelse og montering av søppelkasser i bymiljø og parker skal avklares med Byteknikk. Design og farge kan variere med anleggets/områdets designprogram ved godkjenning fra Byteknikk. Driftsvennlighet forutsettes.

Stativer, pullerter etc.:

Byteknikk kontaktes for detaljer vedrørende standard for skilting i sentrum. I sentrumsområdene skal skiltstolper, stativer og pullerter etc. være av varmgalvanisert stål med svart lakk. Skiltplater i parker og byrom følger anleggets/områdets designprogram. Hvis anlegget ikke har eget designprogram, brukes standard skilt.

Det vises til NS 3041; Skilting – Veiledning for plassering og detaljer. 

Belysning

Generelt gjelder Retningslinjer for gatelys i Bodø kommune.

Dekorasjonsbelysning av fasader og elementer ut mot offentlig rom skal være i tråd med belysningsplaner for området, samstemmes med allmennbelysning i området, og godkjennes av Byteknikk. Det forutsettes at belysningsplaner utarbeides eller kvalitetssikres av kvalifisert lysdesigner.

For andre anlegg i kommunen lages egne belysningsplaner, etter disse prinsippene:

 • Allmenn- og dekorbelysning skal ikke blende.
 • Plasser og veger kan belyses direkte eller indirekte.
 • Viktige elementer som flotte trær, terrengformer eller bygningsdetaljer kan ha dekorasjonsbelysning. Indirekte belysning fra dekorasjonslys kan inngå i allmennbelysning.
 • Løsningene skal være mest mulig driftsøkonomiske.