Meny

Du er her:

Dimensjoneringskriterier

NS-EN 752 gjelder hovedsakelig selvfalls-ledninger utenfor bygninger, og anbefales benyttet som veiledende standard.

VANNLEDNINGER

Trykket på fordelingsnettet skal være mellom 30 og 60 meter vann-søyle. Vann til privat forbruk settes lik 200 l/pd.

Byteknikk kan gi nærmere opplysninger om krav til kapasitet for slokkevanns forsyning.

SPILLVANNSLEDNINGER

Ved dimensjonering av spillvannsledninger benyttes:

Qdim = Qmidl x fmaks x kmaks + Qinf

Definisjoner:

Qdim = Dimensjonerende vannføring

Qmidl = Midlere spillvannsføring (settes lik 200 l/pd)

fmaks = Maksimal døgnfaktor

kmaks = Maksimal timefaktor

Qinf = Infiltrasjonsvann

Minste rørdiameter for hovedledninger spillvann er normalt 150 mm. Mindre viktige ledninger kan ha diameter 125 mm.

Selv-rens skal kontrolleres.

Det vises til VA miljøblad 79 Dimensjonering av avløpsledninger. Selvrensing.

OVERVANNSLEDNINGER

Minste rørdiameter for overvannsledning er 150 mm.

I Bodø er det to avrenningssituasjoner som må beregnes for å finne dimensjonerende vannmengde:

  1. Regn på snødekt/frossen mark.
  2. Sommerregn

Hovedregel

Begge avrenningssituasjoner beregnes og høyeste verdi velges som dimensjonerende for ledningsnettet.

Regn på snødekt/frossen mark

For flate områder i Bodø er det beregnet en intensitet for snøsmelting og regn på 25 l/(s*ha) og en avrenningskoeffisient på 0,62. Her brukes intensitet og avrenningskoeffisient som faste verdier uansett graden av tette flater.

Sommer-regn

Det Norske Metrologiske Institutt (DNMI) har systematisert nedbørsdata for Bodø-området. På dette grunnlag er IV-kurver tegnet (Se fig. 4.1).

Ledningsnettet skal dimensjoneres for en nedbørsfrekvens på 25 år for områder med bymessig bebyggelse. Ved store (større enn fem hektar) og/eller komplekse avløpsfelt skal EDB-modeller benyttes. Dette gjelder også tilfeller der beregning med forenklede metoder gir urimelig stor avrenning.

Dimensjonerende overvannsmengde, forenklet metode

Q = C x A x i

Q = dimensjonerende vannmengde

C = avrenningskoeffisient

A = nedslagsfeltets areal

i = regnintensitet (= tilrenningstiden for små felt)

Dimensjonerende vannmengde Q er regnintensitet ved 25-års regn av 20 minutters varighet. Dette betyr for Bodø at:

i = 105 l/s/ha

Følgende avrenningskoeffisienter benyttes i Bodø kommune:

  1. Hustak, gater og tette flaterC = 0,85-0,90
  2. Boligstrøk, tett bebyggelseC = 0,60-0,80
  3. Boligstrøk, spredt bebyggelseC = 0,30-0,50
  4. Dyrket mark og eng C = 0,15-0,25

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 84 Klimaendringer og avløpssystemer.

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 85 Overvann. Valg av dimensjonerende gjentaksintervall.

NEDBØRINTENSITET - VARIGHETSKURVER FOR BODØ KOMMUNE

 
  figur 4_01


Figur 4.1