Meny

Du er her:

Avløp i Bodø kommune

Avløpsnettet er en del av infrastrukturen som gir grunnlag for gode levekår. Samtidig sikres en god økologisk tilstand i fjorder og vassdrag.

Bodø Kommune har etablert seks silanlegg og et biologisk/kjemisk renseanlegg for avløp fra kommunalt nett. I tillegg har vi totalt 12 kommunale slamavskillere i varierende størrelse. Bodø kommune har ca 275 km med avløpsledninger i varierende dimensjoner. 22% er bygd etter år 2000, og vi jobber stadig med fornyelse og nyetablering.

Det planlegges et nytt silanlegg på Hunstadmoen/Stokkvika, samt et nytt anlegg i Mørkvedbukta til erstatning for det som er etablert der. Det vurderes også å slå sammen utslippene fra Skivika og Løpsmarka og etablere ett silanlegg for disse to utslippene som i dag betjenes av to slamavskillere.

Silanlegg og slamavskillere er etablert i henhold til hovedplan avløp som danner grunnlag for utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Nordland.

I spredt bebyggelse skal det være etablert egen slamavskiller for utslippene. Det er i dag registrert vel 1700 private slamavskillere i kommunen. Disse tømmes av Bodø Kommune mot et gebyr. For boliger er tømmefrekvensen annet hvert år og fritidsboliger tømmes hvert fjerde år.

Alt slam som tas ut ved silanlegg og det som tømmes fra slamavskillere blir levert til IRIS for kompostering.


Kart som viser renseanlegg i Bodø

1. Hammarvika 2. Jensvoll 3. Kvalvikodden 4. Langodden 5. Mørkvedodden 6. Skanseodden