Meny

Andre krav

VARSLING AV NABOER

Før anleggsarbeidene påbegynnes skal naboer til anleggsområdet varsles i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser.  I tillegg skal relevant anleggsinformasjon varsles til berørte parter av utførende entreprenør.

Arbeider som ikke er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven skal varsles til berørte naboer før arbeidene igangsettes.

MELDING AV VIRKSOMHET TIL ARBEIDSTILSYNET

Før arbeidene påbegynnes skal oppdraget meldes til Arbeidstilsynet etter gjeldende regelverk.

SØKNAD TIL BYGGESAK

Søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovgivningen krever tillatelse fra Byggesak.

Utbygger har ansvar for å innhente alle nødvendige tillatelser etter gjeldende lover og forskrifter.

GRUNNEIERFORHOLD

Det må ikke foretas arbeider på annen manns eiendom før det foreligger skriftlig tillatelse.

Vann- og avløpsanlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold, samt ligger på annen manns eiendom skal tinglyses. Mal for avtaleskjema fås ved henvendelse til Byteknikk. For tinglysning skal skjemaet fylles ut i to eksemplarer med underskrift av alle hjemmelshavere og sendes til Statens Kartverk Tinglysingen. I tillegg til avtalen må det være med et oversendelsesbrev og kart/skisse over eiendommen med ledningene inntegnet. For nærmere informasjon kontaktes Statens Kartverk.

Også avtaler mellom private bør tinglyses. Dette for at avtalen/rettigheten skal følge eiendommene og ikke personene som har underskrevet dokumentet. Dersom deres private stikkledning går over annen eiendom eller at det er private fellesledninger må det lages avtale om ledningsrettigheter og driftsansvar, såfremt slik avtale ikke er opprettet tidligere.

Dersom vegparsellen skal overtas til kommunal drift og vedlikehold, skal matrikkelbrev for vegarealet overdras til Bodø kommune.

GRAVETILLATELSE

Før arbeidene i marken påbegynnes skal det foreligge gravetillatelse etter gjeldende regelverk i Bodø kommune.

PÅVISNING AV EKSISTERENDE ANLEGG

Byggherre og/eller entreprenør skal sørge for at eksisterende infrastruktur i bakken skal påvises av eieren før anleggsarbeidene påbegynnes.

BYGGEMØTER

Det skal avholdes byggemøter på alle anlegg. Representant fra Byteknikk skal innkalles til byggemøter i anleggsperioden. Deltakelse og frekvens avtales i det enkelte tilfelle. Det skal skrives referat fra møtene som skal sendes ut senest tre virkedager etter at møtet ble holdt.

Hvis Byteknikk ikke involveres i byggefase/anleggsperiode vil dette kunne få konsekvenser for kommunal overtakelse av eierskap samt drifts- og vedlikeholdsansvar for ferdig anlegg.

ARBEIDSVARSLINGSPLAN OG SKILTING

Før det utføres arbeid på eller i nærheten av kommunal veg skal det foreligge arbeidsvarslingsplan godkjent av Byteknikk. Dokumentene sendes inn i elektronisk format. For riksveg og fylkesveg skal arbeidsvarslingsplan være godkjent av Statens vegvesen.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal kunne dokumentere nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Krav er beskrevet i Statens vegvesens håndbok N301 – Arbeid på og ved veg.

STENGING/DELVIS SPERRING AV KOMMUNAL VEG

Stenging/delvis sperring av kommunal veg kan bare skje etter tillatelse fra Byteknikk. Søknad med vedlagt skiltplan må sendes i god tid før igangsettelse. Stengingen/delvis sperring skal være hjemlet i godkjent arbeidsvarslingsplan.

Ved leie av gate-/veggrunn i forbindelse med arbeider som varer lengre enn 14 dager skal det betales leie for benyttet areal.

STENGING AV VANN- OG AVLØPSANLEGG

Ved behov for stenging av offentlige vann- og avløpsledninger, skal det innhentes tillatelse fra Bodø kommune. Kun Bodø kommunes bemyndiget personell har rett til å forestå slik avstenging.

Ved akutte ledningsbrudd skal Byteknikk Drift og Produksjon kontaktes innenfor ordinær arbeidstid. Ved akutte hendelser utenfor ordinær arbeidstid kontaktes brannvakta for stenging av vannledninger. Det vises til kapittel 2.4 i denne norm.

Planlagt stenging over lengre tid, skal annonseres i lokalavis og på kommunens nettside. Utførende firma/personell har ansvar for at nødvendig varsling blir gitt.

Ved planlagt vannavstengning kan kommunen kreve at det skal etableres midlertidig vannforsyning.